Η Τεχνική Αδρανών (Άγγελος Σπαράκης Ο.Ε) φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις δηλαδή τη προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανάκτηση και αξιοποίηση των αποβλήτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας προερχόμενα από οικοδομικές εργασίες, έργα υποδομών, ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, κατασκευές & ανακαινίσεις/αναπλάσεις και εδρεύει στο Θεριανό (Θέση Σκάλα), πλησίον ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας.


Πανοραμική όψη της γραμμής διαλογής και επεξεργασίας.

Η εταιρία μας λειτουργεί ως νομίμως αδειοδοτημένη μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονική Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΝ και είναι συμβεβλημένη με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ βάση των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β), για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων με απόλυτη υπευθυνότητα για την ασφαλή εναπόθεση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των εισερχόμενων αποβλήτων.

Η Τεχνική Αδρανών διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που καλύπτει την ασφαλή διαχείριση των ΑΕΚΚ μέσα από διαδικασίες ζύγισης, διαχωρισμού, θραύσης και κοσκινίσματος  και παράλληλα αυστηρή τήρηση σε κανόνες ασφάλειας, υγιεινής προσωπικού και συντήρησης εξοπλισμού.